百家姓九叠篆写法,带拼音的上方大篆,百家姓尚方大篆

九叠篆又称上方大篆,尚方大篆。九叠篆是以小篆为基础,笔画反复折叠,盘旋屈曲,点画皆有纵横两个方向,填满空白部分,求得均匀。“曲屈平满”是九叠篆书法最大的特点。折叠多寡,每一个字的折叠多少,则视笔画繁简而定,有五叠、六叠、七叠、八叠、九叠、十叠之分。称之为九叠,“乃以九为数之终也,言其多也,”形容其折叠之多。九叠篆盛行于唐、宋、元、明,一直延续至今。唐宋以来多用于官印上面,是一种流行的“国朝官印”字体,主要用于印章镌刻,其笔画折叠堆曲,均匀对称。

以下为百家姓九叠篆写法,附汉语拼音:

a7004_01

Zhào Qián Sūn Lǐ Zhōu Wú Zhèng Wáng
赵 钱 孙 李 周 吴 郑 王

Féng Chén Chǔ Wèi Jiǎng Shěn Hán Yáng
冯 陈 褚 卫 蒋 沈 韩 杨

Zhū Qin Yoú Xǔ Hé Lǚ Shi Zhāng
朱 秦 尤 许 何 吕 施 张

Kǒng Cáo Yán Huà Jīn Wèi Táo Jiāng
孔 曹 严 华 金 魏 陶 姜

Qī Xiè Zōu Yù Bǎi(Bó) Shuǐ Dòu Zhāng
戚 谢 邹 喻 柏 水 窦 章

Yún Sū Pān Gě Xī Fàn Péng Láng
云 苏 潘 葛 奚 范 彭 郎

a7004_02

Lǔ Wéi Chāng Mǎ Miáo Fèng Huā Fāng
鲁 韦 昌 马 苗 凤 花 方

Yú Rén Yuán Liǔ Fēng Bào Shǐ Táng
俞 任 袁 柳 酆 鲍 史 唐

Fèi(Bì) Lián Cén Xuē Léi Hè Ní Tāng
费 廉 岑 薛 雷 贺 倪 汤

Téng Yīn Luó Bì Hǎo Wū ān Cháng
滕 殷 罗 毕 郝 邬 安 常

Lè(Yuè) Yú Shí Fù Pí Biàn Qí Kāng
乐 于 时 傅 皮 卞 齐 康

Wǔ Yú Yuán Bǔ Gù Mèng Píng Huáng
伍 余 元 卜 顾 孟 平 黄

a7004_03

Hé Mù Xiāo Yǐn Yáo Shào Zhàn Wāng
和 穆 萧 尹 姚 邵 湛 汪

Qí Máo Yǔ Dí Mǐ Bèi Míng Zāng
祁 毛 禹 狄 米 贝 明 臧

Jì Fú Chéng Dài Tán Sòng Máo Páng
计 伏 成 戴 谈 宋 茅 庞

Xióng Jǐ Shū Qū Xiàng Zhù Dǒng Liáng
熊 纪 舒 屈 项 祝 董 梁

Dù Ruǎn Lán Mǐn Xí Jì Má Qiáng
杜 阮 蓝 闵 席 季 麻 强

Jiǎ Lù Lóu Wēi Jiāng Tóng Yán Guō
贾 路 娄 危 江 童 颜 郭

a7004_04

Méi Shèng Lín Diāo Zhōng Xú Qiū Luò
梅 盛 林 刁 钟 徐 邱 骆

Gāo Xià Cài Tián Fán Hú Líng Huò
高 夏 蔡 田 樊 胡 凌 霍

Yú Wàn Zhī Kē Zǎn Guǎn Lú Mò
虞 万 支 柯 昝 管 卢 莫

Jīng Fáng Qiú Miào Gān Xiè Yīng Zōng
经 房 裘 缪 干 解 应 宗

Dīng Xuān Féi Dèng Yù Shàn Háng Hóng
丁 宣 贲 邓 郁 单 杭 洪

Bāo Zhū Zuǒ Shí Cuī Jí Niǔ Gōng
包 诸 左 石 崔 吉 纽 龚

a7004_05

Chéng Jī Xíng Huá Péi Lù Róng Wēng
程 嵇 邢 滑 裴 陆 荣 翁

Xún Yáng Yū Huì Zhēn Qū Jiā Fēng
荀 羊 於 惠 甄 曲 家 封

Ruì Yì Chǔ Jìn Jí Bǐng Mí Sōng
芮 羿 储 靳 汲 邴 糜 松

Jǐng Duàn Fù Wū Wū Jiāo Bā Gōng
井 段 富 巫 乌 焦 巴 弓

Mù Kuí(Wěi) Shān Gǔ Chē Hóu Fú Péng
牧 隗 山 谷 车 侯 宓 蓬

Quán Xī Bān Yǎng Qiū Zhòng Yī Gōng
全 郗 班 仰 秋 仲 伊 宫

a7004_06

Nìng Qiú Luán Bào Gān Tǒu Lì Róng
宁 仇 栾 暴 甘 钭 厉 戎

Zǔ Wǔ Fú Liú Jǐng Zhān Shù Lóng
祖 武 符 刘 景 詹 束 龙

Yè Xìng Sī Sháo Gào Lí Jì Bó
叶 幸 司 韶 郜 黎 蓟 薄

Yìn Sù Bái Huái Pú Tái Cóng è
印 宿 白 怀 蒲 邰 从 鄂

Suǒ Xián Jí Lài Zhuó Lìn Tù Méng
索 咸 籍 赖 卓 蔺 屠 蒙

Chí Qiáo Yīn Yù Xū Nài Cāng Shuāng
池 乔 阴 郁 胥 能 苍 双

a7004_07

Wén Shēn Dǎng Zhái Tán Gòng Láo Páng
闻 莘 党 翟 谭 贡 劳 逄

Jī Shēn Fú Dǔ Rǎn Zǎi Lì Yōng
姬 申 扶 堵 冉 宰 郦 雍

Xì Qú Sāng Guì Pú Niú Shòu Tōng
却 璩 桑 桂 濮 牛 寿 通

Biān Hù Yān Jì Jiá Pǔ Shàng Nóng
边 扈 燕 冀 郏 浦 尚 农

Wēn Bié Zhuāng Yàn Chái Qú Yán Chōng
温 别 庄 晏 柴 瞿 阎 充

Mù Lián Rú Xí Huàn ài Yú Róng
慕 连 茹 习 宦 艾 鱼 容

a7004_08

Xiàng Gǔ Yì Shèn Gē Liào Yǔ Zhōng
向 古 易 慎 戈 廖 庾 终

Jì Jū Héng Bù Dū Gěng Mǎn Hóng
暨 居 衡 步 都 耿 满 弘

Kuāng Guó Wén Kòu Guǎng Lù Quē Dōng
匡 国 文 寇 广 禄 阙 东

ōu Shū Wò Lì Yù Yuè Kuí Lóng
欧 殳 沃 利 蔚 越 夔 隆

Shī Gǒng Shè Niè Cháo Gōu áo Róng
师 巩 厍 聂 晁 勾(句) 敖 融

Lěng Zī Xīn Kàn Nā(Nuó) Jiǎn Ráo Kōng
冷 訾 辛 阚 那 简 饶 空

a7004_09

Zēng Wú Shā Niè Yǎng Jū Xū Féng
曾 毋 沙 乜 养 鞠 须 丰

Cháo Guān Kuǎi Xiāng Zhā Hòu Jīng Hóng
巢 关 蒯 相 查 后 荆 红

Yóu Zhú Quán Lù Gě(Gài) Yì Huán Gōng
游 竺 权 逯 盖 益 桓 公

Mò qí Sī mǎ Shàng guān ōu yáng Xià hóu Zhū gě
万俟 司马 上官 欧阳 夏侯 诸葛

Wén rén Dōng fāng Hè lián Huáng fǔ Yù chí Gōng yáng
闻人  东方  赫连 皇甫 尉迟 公羊

a7004_10

Tán tái Gōng yě Zōng zhèng Pú yáng Chún yú Chán yú
澹台 公冶   宗政 濮阳 淳于 单于

Tài shū Shēn tú Gōng sūn Zhòng sūn Xuān yuán Líng hú
太叔 申屠 公孙 仲孙 轩辕 令狐

Zhōng lí Yǔ wén Zhǎng sūn Mù róng Xiān yú Lǘ qiū
钟离 宇文 长孙 慕容 鲜于 闾丘

Sī tú Sī kōng Qí guān Sī kòu Zhǎng Dū Zǐchē
司徒 司空 丌官 司寇 仉督 子车

a7004_11

Zhuān sūn Duān mù Wū mǎ Gōng xī
颛孙 端木 巫马 公西

Qīdiāo Yuèzhèng Rǎng sì Gōng liáng Tuò bá Jā gǔ
漆雕 乐正  壤驷 公良 拓跋 夹谷

Zǎi fǔ Gǔ liáng Jìn Chǔ Yán Fǎ
宰父  谷梁 晋 楚 闫 法

Rú Yān Tú Qīn Duàn gān Bǎi lǐ
汝 鄢 涂 钦 段干 百里

Dōng guō Nán mén Hū yán Guī Hǎi Yáng shé Wēi shēng
东郭 南门 呼延 归 海 羊舌 微生

a7004_12

Yuè Shuài Gōu Kòng Kuàng Hòu Yǒu(Yòu) Qín
岳 帅 缑 亢 况 郈 有 琴

Liáng qiū Zuǒ qiū Dōng mén Xī mén
梁丘  左丘 东门 西门

Shāng Móu Shé Nài(Mǐ) Bó Shǎng Nán gōng
商 牟 佘 佴 伯 赏 南宫

Mò Hǎ Qiáo Dá Nián ài Yáng Tóng
墨 哈 谯 笪 年 爱 阳 佟

Dì wǔ Yán Fú Bǎi Jiā Xìng xù
第五 言 福 百家姓 续


erweima_wbz印谱.教程.技法 - 分享

加微信获取:wenbaozhai365

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注